Contoh Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP - miraclewijaya.com

Contoh Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP

Kumpulan Contoh Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP - Bagi Bapak atau Ibu Guru yang sedang mencari contoh soal ulangan umum bahasa jawa untuk mirid kelas 9 atau kelas 3, melali artikel saya kali ini akan memberikan salah satu contoh soal untuk ulangan yang bisa digunakan di SMP kelas 9 tersebut. Supaya pengetahuan para murid bisa diukur dengan adanya ulangan tersebut, dan mengetahui sebatas mana daya tangkap murid selama dilakukan pembelajaran setiap harinya.

Ulangan Umum atau Tes ulangan biasanya dilakukan setiap sebulan sekali terutama ketika akhir materi pembelajaran tertentu selesai, sehingga para murid bisa menunjukkan daya tangkap mereka, bagaimana pemahaman mereka terhadap pelajaran yang selama ini diberikan. Jika masih banyak kekurangan dan hasil Ulangan masih kurang memuaskan, maka bisa dilakukan perbaikan bersama, dan kemudian hari kembali dilakukan Tes Ulangan sehingga semua mata pelajarang yang sudah disampaikan bisa terserap dengan baik oleh para siswa atau murid di tingkat SMP.

Langsung saja mari kita simak bersama Contoh Kumpulan Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP yang bisa diambil untuk dijadikan referensi ulangan bahasa jawa tingkat SMP kelas 9. karena memang bahasa jawa saat ini  merupakan bahasa wajib yang perlu generasi muda paham, karena kalau tidak diajarkan dan diberikan sejak dini, maka bahasa asli Jawa akan punah dan hilang, kita sendiri sudah merasakan, bahwa saat ini yang bisa berbahasa jawa dengan halus sudah sangat jarang ditemukan, karena banyak yang tidak tertarik dan mereka menganggap bahasa jawa tidak gaul atau modern.

Oleh karena itu mari kita sama sama lestarikan bahasa jawa dengan kita belajar dan memberikan pembelajaran kepada para siswa sejak dini, supaya mereka mengenal dengan baik bahasa jawa yang benar seperti apa, berikut saya bagikan Kumpulan Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP

Kumpulan ContohSoal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP :

Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi milih jawaban sing paling bener  !


Pranata Mangsa lan Ulah Tetanen
Pranata mangsa punika sampun dados paugeranipung tiyang ingkang manggen ing pulo Jawi wiwit jaman kina. Pranata mangsa punika petangan musim utawi utawi petangan wulan ingkang ngangge dhasar taun Saka utawi taun Aji Saka, ingkang salajengipun kawastanan taun Jawi. Dene kepentinganipun kangge dhasar petangan petangan wekdal menawi badhe wiwit tetanenutawi misaya mina.
Saben mangsa gadhah sipat piyambak-piyambak, bab punika saged katitik saking wontenipun ewh-ewahan, ing antawisipun ingkang katingal wonten tethukulan, sato, angin, mega, lan lintu-lintunipun.
(JB No.34, April 2006)

1.   Prantan Mangsa iku etungan musim ingkang adhedhasar apa ?
      a. taun masehi       c. taun saka
      b. taun hijriyah      d. taun Cina
2.   Apa gunane pranata manga iku ?
      a. kanggo nemtoaken wulan kang becik
      b. petungan wektu miwiti tetanen
      c. petungan wektu ngedeke omah
      d. usumen wong duwe gawe mantu
3.   Prantan Mangsa punika sampun dados paugeranipun tiyang Jawi. Paugeran tegesipun …
      a. pathokan            c. diugemi
      b. aturan                d. dasar
4.   Gagasan baku pada kapisan yaiku ….
      a. pranata mangsa punika petangan musim
      b. pranata mangsa adhedhasar taun Jawa
      c. pranata mangsa kanggo miwiti tetanen lan misaya mina
      d. pranata mangsa dados paugeranipun tiyang Jawi wiwi jaman kina
5.   Dasanamanipun thethukulan, sato, angina, mega yaiku ….
      a. wit-witan, kewan, maruta, mendhung
      b. wit-witan, manungsa, tirta, angkasa
      c. tetuwuhan, jalma bayu, gegana
6.   ….temanten sekaliyan mangagem busana kaunggulan busana endah ing warni pating galebyar, pating karelap sunare hangebaki salebeting wisma pawiwahan mubyar sumunar kadya sesotya tinaretes kang kinarya rerengganing busana.
      Ukara kasebut kalebu ….
      a. tanggap waca                c. pasarah temanten
      b. panyandra temanten      d. atur panampi temanten
7.   Apa tegese tembung sesotya ?
      a. emas                              c. permata
      b. inten                              d. berliyan
8.   Tegese busana yaiku ……..
      a. klambi                            c. hiasan
      b. mahkota                        d. kalung
9.   Carita babad yaiku crita kang isine …….
      a  fiksi             c. sejarah
      b. fakta            d.sejarah lan fiksi
10. Kang kalebu Carita Babad yaiku ….
      a. sejarah Ponorogo  c. Rara jonggrang
      b. Dewi Sri               d. Barata Yuda

Sakunduripun ibu, kula lajeng bidhal sekolah. Kula sakanca sepedhahan. Sadangunipun ing sekolahan, kepala sekolah sagurunipun rawuh.
Kapireng swanten bel lare-lare mlebet kelas. Kelas kula sangajengipun ruang perpustakaan. Sakelas wonten sekawan dasa lare. Wondene rata-rata sekawan dasa kalih.

11. Tembung sakunduripun, Sadangunipun  tegese …..
      a. nganti                            c. teka
      b. sawise                            d. wektu
12. Tembung mawa ater-ater sa kang tegese kabeh yaiku ……
      a. sakanca                 c. sakelas
      b. sakelasipun           d. sagurunipun
13. Kelas kula sangajengipun ruang perpustakaan. Tegese ….kajaba ….
      a. dideleh                 c. sakelas
      b. mapan ing             d. dumunung ing

Jaman sapunika sampun tuwa (1)Anak polah bapa kepradhah awit kathah (2) Kebo gupak ajak-ajak ingkang njomprongaken dumateng kanisthan. Pramila kita sampun (3) Kebo lumpat palang. Kawula mudha sapunika kados (4) ancik-ancik pucuking eri. Ananging sinaosa makaten (5) becik ketitik ala ketara.

14. Kang kalebu bebasan yaiku  ….
      a. 1                           c. 4
      b. 2                           d. 6
15. Kang kalebu paribasan yaiku ….
      a. 1                           c. 4
      b. 2                           d. 6
16. Wong kang ngajak ala disalokakake ….
      a. 1                           c. 3
      b. 2                           d. 4
17. Bcah-bocah gumruduk tumuju menyang kelase. Bocah putrid gumuyu krungu lelucone kancane. Tembung gumuyu tegese…..
      a. pating                   c. ana ing kahanan
      b. padha                   d. wayahe

(1) Bu Retno kala wing tindak dhateng apotik. Tumbas obat supados gerahipun saras. (3) Menawi Bu Retno ngunjuk obat kedah dhahar rumiyin. (4) bu Retno gerah awit remen dhahar gendhis.

18. Kang kalebu keterangan syarat yaiku ….
      a. 2            b. 3      c. 4      d. 1
19. Ukara nomor 4 migunakae keterangan ..
      a. akibat                 c. tujuan
      b. sebab                 d. syarat
20. Ukara nomer 1 migunake keterangan ….
      a. Papan lan wektu   c. wewatesan
      b. sebab lan akibat    d. syarat lan tujuan  

(1)     gunane lingkungan sehat
(2)     gegambaran lingkungan sehat
(3)     carane supaya lingkungan tansah sehat
(4)     desaku dadi tuladha desa liya

21. Kerangka karangan ing ndhuwur urutane kang bener yaiku….                          
      a. 1, 2, 3, 4               c. 1, 3, 2, 4
      b. 2, 1, 3, 4               d. 2, 3, 1, 4
22. Temane kerangka karangan kasebut yaiku
      a. Desaku dadi tuladha    
      b. Gunane lingkungan sehat
      c. carane supaya lingkungan sehat
      d. lingkungan sehat
23. Judul kang cocog kanggo kerangka karangan kasebut yaiku …
      a. Desaku dadi resik
      b. Nyamuk demam berdarah
      c. Lomba kebersihan lingkungan             
      d. Gunane lingkungan sehat 
24. Sapa sing gelem aweh pangapura ?
      a. Giyani                   c. Gunawan
      b. Gandarwa            d. Gunardi
25. Apa sranane dheweke gelem menehi pangapura?
      a. kudu njaluk pangapura 
      b. dibelehake pitik
      c. dibelehake wedhus kendhit
      d. dibelehake kebo bule
26. Daganganku mung bathi 5 persen yen ditulis Jawa …
      a.
     
      b.
     
      c.
     
      d.

27.


     
      Yen ditulis nganggo latin ….
      a. iki nomer tilpunku 0857298947
      a. iki nomer tilpunku 0358293947
      a. iki nomer tilpunku 0258392947
      a. iki nomer tilpunku 0458293957
28. Urut-urutan isi pasrah temanten yaiku…
a.   salam taklim, nyuwun pangapura, masarahake temanten, ngundang pihak besa, pamit
b.   masrahake temanten, salam taklim, nyuwun pangapura
c.   salam taklim, masrahake temanten, pamit
d.   nyuwun pangapura, masrahake temanten, pamit
29. Mangga langkung rumiyin kita ngaturaken puji syukur dhumateng Alloh SWT ingkang sampun maringi kasarasan, berkah lan rahmatipun …Perangan kasebut ing tanggap wacana kalebu …
      a. salam pambuka     c. pambuka
      b. isi                          d. panutup
30. (1) atur panuwun dhumateng para guru
(2) atur pangapura dhumateng guru lan siswa kelas 7, 8
(3)  nyuwun donga pangestu
Urut-urutan kang bener surasa wacana sesulih kelas 9 yaiku ..
a. 3, 2, 1                   c. 2, 1, 3
b. 1, 2, 3                   d. 3, 1, 2

Yogyanira kang para prajurit
Lamun bias samya anuladha
Kadya nguni critane
Andelira sang prabu
Sasrabahi ing Maespati
Aran patih Suwanda
Lelabuhanipun
Kang geinelng tripakara
Guna kaya perlune kand den antepi
Nuhoni trah utama

29. Miturut tembang sapada kasebut sapa kang perlu dituladhani ?
      a.  andelira                c. patih Suwanda
      b. prabu Sasrabahu   d. tripakara
32. Tuladha kang perlu diantepi lan dituladhani kaya ing ngisor iki kajaba…
      a. rupa                      c. ngasilake
      b. migunani              d. kekarepan
33. Tembang kasebut kalebu tembang …
      a. kinanthi                c. dhandhang gula
      b. asmarandana        d. gambuh
34.  Guru lagu lan guru wilanganipun ….
      a. 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
      b. 10i, 10u, 7e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
      a. 10i, 10a, 8e, 7u, 8i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
      b. 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6i, 8a, 12a, 7i
35. Watake tembang tembang kasebut yaiku.
      a. sereng                   c. tresna asih
      b. pitutur                  d. guyon pari kena
36. Kang kalebu Drama Tradsional kang asale saka Surabaya yaiku ….
      a. kethoprak             c. wayang kulit
      b. tari topeng            d. ludruk
37. Carita ing Ludruk dijupuk saka ….
      a. carita Ramayana           
      b. carita Panji
      c. carita Bharata Yuda        
      d. carita/masalah ing bebrayan
38. Carita roman sacuwil kalebu ….
      a. fiksi                   c. narasi
      b. fakta                  d. opini
39. Tema-tema kang ana roman sacuwil majalah Jaya Baya lan Panyebar Semangat yaiku ….
      a. sosial                  c. katresnan
      b. kapahlawanan   d. budaya
40. Pikirane Susi bali nang HP. Kabeh kanca ing sekolahane wis dha nyekel. Tini, Juleha, Anis, Tono, Muji, Sipur yen pinuju jam kosong padha asyik mijeti keypad.aku mung bias ngemut jempol. Watake Susi ing cuplikan kasebut ….
      a. ora keguh           c. seneng melu-melu
      b. gampang meri    d. ora mbutuhi 


Demikian contoh Kumpulan Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP yang bisa saya bagikan, semoga dapat membantu dalam melatih para murid dalam pemahaman soal Bahasa Jawa yang sudah deiberikan setiap harinya. jika ingin download file Ms Word Contoh Kumpulan Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP silahkan di download di link Download Kumpulan Soal Ulangan Umum Bahasa Jawa SMP.
Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel